რეიტინგი 2013

სულ 211 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 32 32 0 0 0 32 0 100 %
2 ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 29 0 0 0 29 0 100 %
3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 27 27 0 0 0 27 0 100 %
4 დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 27 27 0 0 0 27 0 100 %
5 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
6 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 22 22 0 0 0 22 0 100 %
7 რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 21 21 0 0 0 21 0 100 %
8 შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 19 19 0 0 0 19 0 100 %
9 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 19 19 0 0 0 19 0 100 %
10 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 19 19 0 0 0 19 0 100 %
11 საჯარო სამსახურის ბიურო 18 18 0 0 0 18 0 100 %
12 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18 18 0 0 0 18 0 100 %
13 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 18 18 0 0 0 18 0 100 %
14 საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ერვნული სააგენტო 18 18 0 0 0 18 0 100 %
15 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 18 18 0 0 0 18 0 100 %
16 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 18 18 0 0 0 18 0 100 %
17 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
18 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
19 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
20 ევროპულ და ევროატლანტიკურსტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
21 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 16 16 0 0 0 16 0 100 %
22 სოხუმის სახლმწიფო უნივერსიტეტი 8 8 0 0 0 8 0 100 %
23 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 8 8 0 0 0 8 0 100 %
24 სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 6 6 0 0 0 6 0 100 %
25 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაიცა 6 6 0 0 0 6 0 100 %
26 რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში გუბერნატორის ადმინისტრაცია 5 5 0 0 0 5 0 100 %
27 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 5 5 0 0 0 5 0 100 %
28 ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 5 5 0 0 0 5 0 100 %
29 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4 4 0 0 0 4 0 100 %
30 აღსრულების ეროვნული ბიურო 20 20 0 0 0 11 9 99.6 %
31 საქართველოს ეროვნული არქივი 19 19 0 0 0 9 10 99.5 %
32 სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 16 0 0 0 8 8 99.5 %
33 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 22 22 0 0 0 1 21 99.1 %
34 სმართ ლოჯიქი 24 24 0 0 0 24 0 99 %
35 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 19 19 0 0 0 19 0 99 %
36 ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 8 8 0 0 0 0 8 99 %
37 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28 27 1 0 0 26 2 98.1 %
38 დიასპორის საკითხებში სახწლმწიფო მინისტრის აპარატი 21 20 1 0 0 21 0 97.6 %
39 აფხაზეთის ავტონომიუი რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 21 20 1 0 0 21 0 97.5 %
40 იუსტიციის სამინისტრო 23 22 1 0 0 13 10 97.4 %
41 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 19 18 1 0 0 19 0 97.4 %
42 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 18 17 1 0 0 18 0 97.2 %
43 ღვინის ეროვნული სააგენტო 18 17 1 0 0 18 0 97.2 %
44 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
45 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
46 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
47 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
48 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 33 31 2 0 0 33 0 97 %
49 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 31 0 0 1 31 1 96.9 %
50 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 18 17 1 0 0 13 5 96.9 %
51 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 18 17 1 0 0 13 5 96.9 %
52 საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა 16 15 1 0 0 16 0 96.9 %
53 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 16 15 1 0 0 16 0 96.9 %
54 დედოფლისყწაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 28 2 0 0 30 0 96.7 %
55 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 15 14 1 0 0 15 0 96.7 %
56 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 15 14 1 0 0 15 0 96.7 %
57 აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 27 2 0 0 29 0 96.6 %
58 იუსტიციის სახლი 16 15 1 0 0 12 4 96.6 %
59 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 30 2 0 0 21 11 96.5 %
60 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28 26 2 0 0 28 0 96.4 %
61 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28 26 2 0 0 28 0 96.4 %
62 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 16 15 1 0 0 8 8 96.4 %
63 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
64 ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
65 ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო 26 25 0 0 1 25 1 96.2 %
66 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 14 13 1 0 0 8 6 96 %
67 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22 21 0 1 0 22 0 95.5 %
68 დუშეთის გამგეობა 30 28 1 0 1 29 1 95 %
69 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 20 19 0 1 0 19 1 95 %
70 გარემოს ეროვნული სააგენტო 20 19 0 0 1 19 0 95 %
71 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო 20 18 2 0 0 20 0 95 %
72 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 27 1 0 1 28 1 94.8 %
73 საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 19 17 2 0 0 19 0 94.7 %
74 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 19 17 2 0 0 19 0 94.7 %
75 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 22 20 2 0 0 1 21 94.5 %
76 ეროვნული უშიშროების საბჭო 18 16 2 0 0 16 2 94.4 %
77 სახმელეთო სატრანსპორტო სააგენტო 18 16 2 0 0 16 2 94.4 %
78 საკონსტიტუციო სასამართლო 9 8 1 0 0 9 0 94.4 %
79 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 19 17 2 0 0 8 11 94.2 %
80 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 30 2 0 1 26 7 93.8 %
81 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 24 21 3 0 0 24 0 93.8 %
82 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 16 14 2 0 0 16 0 93.8 %
83 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 8 7 1 0 0 8 0 93.8 %
84 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 8 7 1 0 0 8 0 93.8 %
85 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 8 7 1 0 0 8 0 93.8 %
86 სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 8 7 1 0 0 8 0 93.8 %
87 უზენაესი სასამართლო 8 7 1 0 0 8 0 93.8 %
88 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 15 14 0 0 1 14 1 93.3 %
89 სოფლის მეუროენობის სამინისტრო 22 19 3 0 0 22 0 93.2 %
90 ენერგეტიკისა ა ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 21 19 1 0 1 20 1 92.9 %
91 თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი 7 6 1 0 0 7 0 92.9 %
92 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 35 31 3 0 1 33 2 92.8 %
93 სოციალური მომსახურების სააგენტო 21 19 1 0 1 13 8 92.5 %
94 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 29 1 0 2 30 2 92.1 %
95 შემოსავლების სამსახური 20 18 1 0 1 12 8 92.1 %
96 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 19 17 1 0 1 18 1 92.1 %
97 გამოცდების ეროვნული ცენტრი 19 17 1 1 0 18 0 92.1 %
98 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო 24 21 2 1 0 24 0 91.7 %
99 ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 18 16 1 1 0 18 0 91.7 %
100 იურიდიული დახმარების სამსახური 18 15 3 0 0 18 0 91.7 %
101 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 17 15 1 0 1 16 1 91.2 %
102 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28 25 1 0 2 26 2 91.1 %
103 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 29 25 3 0 1 17 12 91 %
104 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 22 20 0 0 2 18 4 90.8 %
105 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 34 30 2 0 2 16 18 90.7 %
106 საზოგადოებრივი მაუწყებელი 33 29 2 2 0 23 10 90.7 %
107 შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 6 5 1 0 0 6 0 90.7 %
108 ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 27 4 0 1 31 1 90.6 %
109 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 17 15 1 0 1 7 10 90.6 %
110 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 29 0 0 3 21 11 90.4 %
111 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 26 4 0 1 19 12 90 %
112 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 5 4 1 0 0 5 0 90 %
113 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 26 2 0 2 20 10 89.7 %
114 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 25 2 0 2 27 2 89.7 %
115 სასაზღვრო პოლიცია 21 17 4 0 0 0 21 89.5 %
116 დაცვის პოლიცია 21 17 4 0 0 1 20 89.5 %
117 საზღვაო სატრნასპორტო სააგენტო 20 16 4 0 0 8 8 89.4 %
118 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 26 5 0 1 31 1 89.1 %
119 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 18 16 0 0 2 16 2 88.9 %
120 ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 25 3 0 2 28 2 88.3 %
121 დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი 18 16 0 0 2 6 12 88.3 %
122 საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 21 18 1 0 2 19 2 88.1 %
123 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 24 3 0 2 27 2 87.9 %
124 თავდაცვის სამინისტრო 30 26 1 1 2 6 24 87.7 %
125 ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 17 13 4 0 0 6 11 87.6 %
126 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 8 7 0 0 1 7 1 87.5 %
127 იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 8 6 2 0 0 8 0 87.5 %
128 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 4 3 1 0 0 4 0 87.5 %
129 საქართველოს ეროვნული ბანკი 23 18 4 1 0 22 1 87 %
130 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 19 14 5 0 0 19 0 86.8 %
131 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 23 6 0 1 20 10 86.4 %
132 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 24 4 0 2 18 12 86.3 %
133 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 25 0 0 4 20 9 86 %
134 ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21 16 4 0 1 20 1 85.7 %
135 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 25 3 0 3 28 3 85.5 %
136 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 31 26 1 0 4 19 12 85.2 %
137 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 20 16 2 0 2 18 2 85 %
138 გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 36 28 5 2 1 35 1 84.8 %
139 ქ. ფოთის მერია 33 28 0 0 5 26 7 84.8 %
140 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 35 28 3 0 4 31 4 84.3 %
141 საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 23 17 5 0 1 9 14 84.2 %
142 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 25 2 0 4 27 4 83.9 %
143 კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 19 16 0 1 2 10 9 83.9 %
144 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 24 7 1 1 32 1 83.4 %
145 სახაზინო სამსახური 18 13 4 0 1 17 1 83.3 %
146 საქართველოს პარლამენტი 18 13 4 0 1 17 1 83.3 %
147 საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 6 5 0 0 1 5 0 83.3 %
148 დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 12 8 4 0 0 12 0 83.2 %
149 ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 21 16 3 0 2 11 10 83 %
150 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 23 2 0 4 27 2 82.8 %
151 ნინოწმინდის გამგეობა 29 23 2 0 4 20 9 82.6 %
152 სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 20 15 3 0 2 10 10 82.6 %
153 ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 6 5 0 0 1 0 6 82.5 %
154 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 27 0 0 6 27 6 81.8 %
155 შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 24 1 0 5 17 13 81.4 %
156 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 8 6 1 0 1 7 1 81.3 %
157 ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 8 6 1 0 1 7 1 81.3 %
158 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 19 15 1 0 3 6 13 81.1 %
159 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 23 16 5 2 0 15 8 80.2 %
160 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 20 16 0 1 3 17 3 80 %
161 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 5 4 0 0 1 4 1 80 %
162 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 35 24 8 0 3 5 30 79.2 %
163 ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 35 25 5 0 5 18 17 78.2 %
164 ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 24 2 0 6 27 5 78.2 %
165 თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 22 3 0 5 18 12 78.1 %
166 შსს მომსახურების სააგენტო 21 13 7 0 1 7 14 78 %
167 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 25 1 0 7 22 11 77.2 %
168 საჩხერის გამგეობა 31 21 6 0 4 19 12 77.2 %
169 ქ. თბილისის მერია 34 24 4 1 5 5 29 76.1 %
170 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 37 28 0 0 9 24 13 75.6 %
171 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 18 11 5 0 2 16 2 75 %
172 ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 8 6 0 2 0 6 2 75 %
173 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 8 4 4 0 0 8 0 75 %
174 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 8 6 0 0 2 0 8 74.3 %
175 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 6 4 1 0 1 0 6 74.2 %
176 საგადასახადო ომბუდმენის აპარატი 21 15 1 0 5 16 5 73.8 %
177 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 27 20 0 1 6 0 27 73.3 %
178 ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 22 1 0 8 23 8 72.6 %
179 კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 24 0 0 9 12 21 72.4 %
180 საქპატენტი 24 14 6 0 4 20 4 70.8 %
181 საქართველოს პროკურატურა 27 17 4 4 2 14 13 70.1 %
182 ფინანსთა სამინისტრო 27 17 4 4 2 14 13 70 %
183 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 5 3 1 0 1 4 1 70 %
184 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 5 3 1 0 1 4 1 70 %
185 ქ.ქუთაისის მერია 36 22 6 1 7 13 23 69 %
186 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 20 13 1 4 2 18 2 67.7 %
187 ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 21 1 0 10 22 10 67.2 %
188 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 20 11 5 0 4 10 10 67.2 %
189 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია 22 13 3 5 1 21 1 65.9 %
190 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 35 23 0 0 12 23 12 65.7 %
191 ქ.ბათუმის მერია 23 13 4 0 6 15 8 65.1 %
192 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31 17 6 4 4 3 28 63.9 %
193 სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 18 6 0 9 15 18 63.4 %
194 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 8 4 2 2 0 6 2 62.5 %
195 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 33 20 0 0 13 20 1 60.6 %
196 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 29 24 1 0 4 0 29 59.7 %
197 მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 17 1 0 12 16 14 58.3 %
198 აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 6 3 1 0 2 4 2 58.3 %
199 ქ. რუსთავის მერია 33 18 2 1 12 17 16 57.5 %
200 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29 16 0 0 13 16 13 55.2 %
201 ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 16 1 0 13 17 13 55 %
202 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 16 1 0 14 17 14 53.1 %
203 მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 15 2 0 14 17 14 51.6 %
204 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 15 0 0 17 0 32 46.4 %
205 წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 11 0 0 20 11 20 35.5 %
206 თბილისის საქალაქო სასამართლო 6 2 0 0 4 2 4 33.3 %
207 ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 6 2 0 0 4 2 4 33.3 %
208 ბათუმის საქალაქო სასამართლო 6 2 0 4 0 6 0 33.3 %
209 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31 9 0 0 22 9 22 29 %
210 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 32 2 0 0 30 1 31 6.2 %
211 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21 0 0 0 21 0 21 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.