რეიტინგი 2022

სულ 3 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 22 20 2 0 0 20 2 95.36 %
2 საქართველოს პარლამენტი 90 74 6 0 10 65 25 85.39 %
3 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია* 74 14 2 0 58 7 67 18.31 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.