რეიტინგი 2022

სულ 3 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 16 11 5 0 0 16 0 84.38 %
2 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 13 6 7 0 0 0 13 72.08 %
3 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 20 7 8 0 5 15 5 55 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.