რეიტინგი 2022

სულ 12 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 შინაგან საქმეთა სამინისტრო* 61 23 6 1 31 14 47 40.44 %
2 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 64 16 6 6 36 28 36 29.69 %
3 ფინანსთა სამინისტრო 34 10 0 1 23 8 26 27.06 %
4 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 39 10 0 6 23 9 30 25.56 %
5 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო* 41 7 0 2 32 4 37 16.05 %
6 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 26 3 0 0 23 3 23 11.54 %
7 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 31 3 1 2 25 6 25 11.29 %
8 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო* 27 2 1 1 23 0 27 9.15 %
9 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 25 2 0 0 23 2 23 8 %
10 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 28 2 0 0 26 0 28 7.07 %
11 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 23 0 0 0 23 0 23 0 %
12 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 33 0 0 0 33 0 33 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.