რეიტინგი 2022

სულ 6 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 18 18 0 0 0 18 0 100 %
2 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
3 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 19 19 0 0 0 0 19 99 %
4 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 18 17 1 0 0 0 18 96.22 %
5 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 17 8 7 0 2 15 2 66.76 %
6 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 14 3 5 0 6 8 6 39.29 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.