რეიტინგი 2020

სულ 3 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 საქართველოს პარლამენტი 19 17 1 1 0 19 0 92.11 %
2 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია* 18 16 1 1 0 2 16 57.22 %
3 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია* 52 16 5 0 31 19 33 34.04 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.