რეიტინგი 2020

სულ 11 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 28 27 1 0 0 26 2 98.14 %
2 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 15 13 2 0 0 0 15 92.33 %
3 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 19 15 4 0 0 4 15 88.68 %
4 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 14 8 6 0 0 14 0 78.57 %
5 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო* 33 22 8 0 3 9 24 74.03 %
6 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 27 15 1 0 11 16 11 57.41 %
7 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 24 10 6 0 8 0 24 53.5 %
8 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25 9 7 2 7 2 23 49.36 %
9 შინაგან საქმეთა სამინისტრო* 34 13 13 1 7 1 33 45.24 %
10 ფინანსთა სამინისტრო 23 3 0 0 20 0 23 12.91 %
11 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო* 22 2 0 0 20 0 22 5.45 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.