რეიტინგი 2020

სულ 6 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 11 10 1 0 0 0 11 95.45 %
2 რუსთავის საქალაქო სასამართლო 14 11 3 0 0 14 0 89.29 %
3 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
4 ბათუმის საქალაქო სასამართლო 11 5 6 0 0 11 0 72.73 %
5 თბილისის საქალაქო სასამართლო 17 6 6 4 1 16 1 52.94 %
6 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 14 6 2 2 4 10 4 50 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.