რეიტინგი 2020

სულ 2 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
2 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 17 10 2 0 5 12 5 64.71 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.