რეიტინგი 2020

სულ 6 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
2 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
3 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
4 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 12 11 1 0 0 0 12 94.83 %
5 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
6 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 14 10 4 0 0 0 14 84.71 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.