მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხოდ

შიდა აუდიტის ანგარიში
28 %
მრჩევლის, ექსპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებულ პირთა ხელშეკრულებები
27 %
მრჩეველის ბიოგრაფიული მონაცემები CV
27 %
ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და საშუალო წვის მაჩვენებლები
25 %
ტექნიკური მომსახურების დეტალური ხარჯები
23 %