მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხოდ

შიდა აუდიტის ანგარიში
59 %
მრჩევლის ხელშეკრულება/ბიოგრაფიული მონაცემები
58 %
გაცემული სოციალური დახმარებები
56 %
სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან ბაზრის კვლევის მიზნით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები
56 %
სარესტორნო მომსახურების ჩეკი/ინვოისი
55 %