მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხოდ

მოხსენებითი ბარათები
20 %
ბიუჯეტის გეგმით პრემიებისა და დანამატებისთვის განსაზღვრული თანხები
18 %
საწვავის მოხმარების ლიმიტები და ხარჯები
17 %
უწყების წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები
17 %
სარესტორნო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
16 %