საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 20 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-144 15.11.2021 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო აჭარის ა/რ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 19.11.2021 3
FOI11/21-143 15.11.2021 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ა/რ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 6
FOI11/21-142 15.11.2021 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აჭარის ა/რ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 6
FOI11/21-141 15.11.2021 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აჭარის ა/რ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 8
FOI11/21-140 15.11.2021 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აჭარის ა/რ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 8
FOI11/21-139 15.11.2021 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა აჭარის ა/რ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 8
FOI10/21-112 20.10.2021 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 8
FOI10/21-111 20.10.2021 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.12.2021 10
FOI10/21-110 20.10.2021 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2021 - სტანდარტული წერილი 17 28.12.2021 7
FOI10/21-109 20.10.2021 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 8
FOI10/21-108 20.10.2021 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2021 - სტანდარტული წერილი 17 21.04.2022 121
FOI10/21-107 20.10.2021 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2021 - სტანდარტული წერილი 17 01.12.2021 11
FOI09/21-001 10.09.2021 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა არქივებთან დაკავშირებით 2 01.10.2021 7
FOI05/21-011 18.05.2021 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.06.2021 7
FOI03/21-130 26.03.2021 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 12.04.2021 7
FOI03/21-129 26.03.2021 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 15.04.2021 10
FOI03/21-128 26.03.2021 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 13.04.2021 8
FOI03/21-127 26.03.2021 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 14.04.2021 9
FOI03/21-126 26.03.2021 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 13.04.2021 8 პასუხის გარეშე
FOI03/21-125 26.03.2021 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 13.04.2021 9