პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება
1 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
100 %
2 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
100 %
3 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
100 %
4 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
99 %
5 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
98 %
6 საქართველოს უზენაესი სასამართლო
96 %
7 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
96 %
8 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
94 %
9 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
93 %
10 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
93 %
11 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
92 %
12 აღსრულების ეროვნული ბიურო
91 %
13 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
91 %
14 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
90 %
15 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
90 %
16 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
90 %
17 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
89 %
18 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
87 %
19 საკანონმდებლო მაცნე
87 %
20 სმართ ლოჯიქი
87 %
21 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
86 %
22 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
86 %
23 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
85 %
24 დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
85 %
25 საქართველოს პარლამენტი
84 %
26 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
84 %
27 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
83 %
28 დაცვის პოლიცია
83 %
29 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
82 %
30 შემოსავლების სამსახური
82 %
31 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
81 %
32 შსს აკადემია
81 %
33 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
81 %
34 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
80 %
35 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
80 %
36 ნოტარიუსთა პალატა
80 %
37 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
80 %
38 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
80 %
39 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
78 %
40 საქართველოს ეროვნული არქივი
77 %
41 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
76 %
42 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
75 %
43 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
75 %
44 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
74 %
45 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
74 %
46 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
74 %
47 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
73 %
48 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
72 %
49 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
72 %
50 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
70 %
51 იუსტიციის სახლი
70 %
52 სოციალური მომსახურების სააგენტო
68 %
53 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
67 %
54 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
67 %
55 აჭარის ა/რ - ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
67 %
56 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
65 %
57 სურსათის ეროვნული სააგენტო
63 %
58 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
63 %
59 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
62 %
60 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
61 %
61 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
60 %
62 გარემოს ეროვნული სააგენტო
60 %
63 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
58 %
64 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
58 %
65 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
57 %
66 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
57 %
67 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
55 %
68 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
54 %
69 სსიპ 112
48 %
70 აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი
48 %
71 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
47 %
72 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
42 %
73 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
34 %
74 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
33 %
75 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
33 %
76 მუნიციპალური განვითარების ფონდი
26 %
77 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
21 %
78 შსს მომსახურების სააგენტო
21 %
79 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
16 %