პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 საქართველოს პარლამენტი
100 %
9%
2 შინაგან საქმეთა სამინისტრო
100 %
4%
3 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
98 %
0%
4 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
97 %
13%
5 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო
96 %
-
6 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
95 %
-
7 ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
95 %
1%
8 სახაზინო სამსახური
95 %
0%
9 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
94 %
6%
10 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო
93 %
5%
11 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
93 %
60%
12 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
92 %
58%
13 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
88 %
9%
14 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
88 %
-
15 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
86 %
0%
16 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
85 %
4%
17 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
85 %
10%
18 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
85 %
-
19 სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
83 %
-
20 შსს აკადემია
82 %
31%
21 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
81 %
15%
22 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
80 %
3%
23 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
80 %
11%
24 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
77 %
9%
25 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
77 %
3%
26 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
76 %
0%
27 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
75 %
44%
28 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
73 %
29%
29 სოციალური მომსახურების სააგენტო
72 %
12%
30 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
71 %
16%
31 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
70 %
-
32 აღსრულების ეროვნული ბიურო
68 %
15%
33 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
68 %
4%
34 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
67 %
5%
35 განათლების საერთაშორისო ცენტრი
63 %
1%
36 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
63 %
20%
37 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
63 %
3%
38 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
63 %
7%
39 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
63 %
30%
40 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
63 %
-
41 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
61 %
-
42 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
61 %
-
43 საქართველოს ეროვნული არქივი
59 %
22%
44 კონკურენციის სააგენტო
58 %
-
45 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
55 %
2%
46 მთავრობის ადმინისტრაცია
53 %
14%
47 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
53 %
13%
48 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
53 %
-
49 საჯარო სამსახურის ბიურო
52 %
-
50 ღვინის ეროვნული სააგენტო
50 %
3%
51 შსს მომსახურების სააგენტო
50 %
29%
52 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
49 %
4%
53 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
44 %
7%
54 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
44 %
3%
55 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
44 %
27%
56 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
44 %
17%
57 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
43 %
27%
58 დაცვის პოლიცია
43 %
11%
59 სსიპ 112
43 %
16%
60 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
40 %
7%
61 შემოსავლების სამსახური
39 %
1%
62 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
39 %
9%
63 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
39 %
28%
64 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
38 %
4%
65 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
37 %
3%
66 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
37 %
-
67 იუსტიციის სახლი
36 %
29%
68 წიაღის ეროვნული სააგენტო
34 %
17%
69 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
33 %
8%
70 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
30 %
18%
71 სურსათის ეროვნული სააგენტო
29 %
1%
72 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
28 %
4%
73 სსიპ აწარმოე საქართველოში
25 %
0%
74 ეროვნული სატყეო სააგენტო
24 %
2%
75 სმართ ლოჯიქი
24 %
3%
76 სმართ ლოჯიქი
24 %
60%
77 ეროვნული თავდაცვის აკადემია
24 %
6%
78 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
23 %
4%
79 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
23 %
2%
80 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
23 %
-
81 გარემოს ეროვნული სააგენტო
20 %
0%
82 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
20 %
0%
83 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
20 %
3%
84 კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
20 %
-
85 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
19 %
0%
86 სასაზღვრო პოლიცია
18 %
3%
87 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
16 %
0%
88 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
15 %
2%
89 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი
14 %
-
90 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
12 %
1%
91 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
7 %
0%