მიღებული პასუხები

სრულყოფილი
არასრულყოფილი
უპასუხო
უარი
სამინისტრო
78
14
322
19
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)
246
61
1499
25
დამოუკიდებელი უწყება
366
151
54
27
მერია
666
372
841
28
საკრებულო
482
209
205
10
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
37
33
67
3
სასამართლო სისტემა
16
5
1
21
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
81
13
8
0
ცენტრალური
108
10
68
0
სხვა
24
20
5
0
სახელმწიფო შპს, ააიპ
11
6
127
50