განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ 2013 წლიდან დღემდე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის გ პუნქტის (გ) პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება)) გათვალისწინებით, სამსახურის მიერ შესწავლილი საჯარო დაწესებულების სარგებლობაში მყოფი ინფორმაციული სისტემების / პროგრამული საშუალებების / ხელოვნური ინტელექტის სისტემების სია (თითოეული სისტემის ფუქნციონირებაზე პასუხისმგებელი საჯარო დაწესებულების მითითებით). თითოეული შესწავლილი ინ
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი