განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2020 წლის პირველი ივნისიდან ამავე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით მიღებული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების საერთო რაოდენობა, რომლებითაც პირებს დაეკისრათ პასუხისმგებლობა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 4210 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის;
2
2020 წლის პირველი ივნისიდან ამავე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით მიღებული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების საერთო რაოდენობა, რომლებითაც პირებს დაეკისრათ პასუხისმგებლობა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 4211 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის;
3
2020 წლის პირველი ივნისიდან ამავე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით მიღებული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების საერთო რაოდენობა, რომლებითაც პირებს დაეკისრათ პასუხისმგებლობა საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილი შეზღუდვებისა და სავალდებულო რეკომენდაციების დარღვევისთვის. გთხოვთ, მოთხოვნილი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ პასუხისმგებლობის დაკისრების სამართლებრივი საფუძვლის (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი ნორმების) მიხედვით. [გარდა: საქართვ
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი