განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
კორონავირუსის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, კერძო და იურიდიული პირების (ცალ-ცალკე) რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს სესხის გადავადების შესაძლებლობით, საფინანსო ორგანიზაციების მიხედვით;
2
კორონავირუსის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, საფინანსო ორგანიზაციების მიერ სესხის გადავადებაზე ან/და რესტრუქტურიზაციაზე დადგენილი პირობები;
3
2020 წელს (ყოველი თვის მდგომარეობით ცალ-ცალკე) საფინანსო ორგანიზაციებთან (საფინანსო ორგანიზაციების სახეების მიხედვით) არსებული დავალიანების გამო, ე.წ. შავ სიაში მყოფი მოქალაქეების და მათ მიერ 30 დღეზე მეტი ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა (ვადაგადაცილებული სესხების საერთო ძირი თანხის მითითებით);
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი