განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
როგორც მოგეხსენებათ 2022 წლის 8 ივლისს IDFI-მ სსიპ შემოსავლების სამსახურს მიმართა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით (FOI07/22-006) , რომელიც ეხებოდა საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი ტვირთის საქართველოს საზღვარზე გადაადგილების მცდელობის გამოვლენის შემთხვევებს. აღნიშნული მოთხოვნის პასუხად, სსიპ შემოსავლების სამსახურმა 2022 წლის 16 აგვისტოს N 21-10/76098 წერილით IDFI-ს წარმოუდგინა საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების აღრიცხვის მოწმობების ასლები, რომელთა გამოწერითაც განხორციელდ
1
გრაფა 2 (ექსპორტიორი) - გრაფა 8 (იმპორტიორი) - აღნიშნული მონაცემები წარმოდგენილია სრულად დაშტრიხული სახით, გთხოვთ იურიდიული პირების შემთხვევაში დოკუმენტები წარმოადგინოთ შესაბამისი ინფორმაციის დატანით. გრაფა 15 (გამომგზავნი ქვეყანა) - გრაფა 12(დანიშნულების ქვეყანა) - ცალკეულ შემთხვევებში როგორც გამომგზავნ ასევე, დანიშნულების ქვეყანად მითითებულია თურქეთი (მაგ. აღირცხვის მოწმობა N D113217) . გთხოვთ განგვიმარტოთ მსგავს შემთხვევებიც ადგილი ქონდა თუ არა რუსეთის ფედერაციისა ან/და ბელარუსის დანიშნულე
2
2022 წლის 25 თებერვლის შემდეგ, საბაჟო ზედამხედველობის შესახებ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში (როდესაც საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობით არ ხორციელდება საბაჟო კონტროლი) შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოვლენილი ფაქტების შესახებ ინფორმაცია, როდესაც ადგილი ქონდა სანქცირებული საქონლის/ სანქცირებული პირის კუთვნილი საქონლის საქართველოს საზღვარზე გადაადგილების მცდელობას (გამოვლენის თარიღის, სანქცირებული საქონლის დასახელების და მოცულობის, ან/და ს
3
2022 წლის 25 თებერვლის შემდეგ, სანქცირებული საქონლის ან/და სანქცირებული პირის კუთვნილი საქონლის ექსპორტის ან რეექსპორტის განზრახვის თაობაზე შემოსავლების სამსახურისთვის ზეპირი ან/და წერილობითი მომართვების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცა შესაბამისი განმარტება და ასეთი საქონლის ექსპორტი/რეექსპორტი აღარ განხორციელდა. ზეპირი მომართვების შესახებ ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვაწოდოთ მხოლოდ წერილობითი მომართვების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - [email protected], ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი