განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2019-2022 წლების თებერვლის, მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში (ცალცალკე თითოეული წლის მხოლოდ აღნიშნული თვე) რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის მოქალაქეებზე გაცემული ბინადრობის ნებართვების სტატისტიკა, ბინადრობის ნებართვის სახეების მიხედვით;
2
2019-2022 წლების თებერვლის, მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში (ცალცალკე თითოეული წლის მხოლოდ აღნიშნული თვე) რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის მოქალაქეებზე ბინადრობის ნებართვების გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევების სტატისტიკა, უარის თქმის მიზეზების მიხედვით.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი