განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2019 წლის 1 იანვრიდან წინამდებარე განცხადებზე პასუხის მომზადების დღემდე იმ 10 უცხო ქვეყნის ჩამონათვალი რომელთა მოქალაქეებმაც საქართველოში ყველაზე მეტი რაოდენობით უძრავი ქონება დაირეგისტრირეს (ჩაშლილი ქვეყნების, დარეგისტრირებული უძრავი ქონების რაოდენობისა და ფართობის მიხედვით) შენიშვნა: თუ წინამდებარე განცხადებაში მითითებულ მონაცემებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არ ამუშავებს მოთხოვნილი ფორმით, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2019 წლის 1 იანვრიდან წინამდებარე განცხადების პასუხის მომზადების დღემდე უცხო ქვ
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი