განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
საქართველოს შემოსავლების სამსახურში რამდენი ადამიანია დასაქმებული კონკრეტულად ფულის გათეთრების საკითხებზე (პოზიციები, რომელთა კომპეტენციაში მხოლოდ აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა მოიაზრება ჩაშლილი წლების მიხედვით 2019-2022 წლებისთვის, პოზიციების მითითებით)?
2
2019-2022 წლებში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ საქართველოს შემოსავლების სამსახურს გადმოეგზავნა თუ არა საეჭვო გარიგებების შესახებ ინფორმაცია? დადებითი პასუხის შემთხვევაში: 2.1. რამდენი გარიგების გადმოგზავნა მოხდა (ჩაშლილი წლების მიხედვით)? 2.2. რამდენ შემთხვევაში მოხდა რეაგირება (ჩაშლილი წლების მიხედვით, რეაგირების ფორმის მითითებით)?
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - [email protected], ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი