განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
დღეის მდგომარეობით, რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა (ორმაგი მოქალაქეობის შემთხვევაში განცალკევებით) რომელთა სახელზე საქართველოში რეგისტრირებულია უძრავი ქონება (უძრავი ქონების სახეების მიხედვით);
2
დღეის მდგომარეობით, საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების (ორმაგი მოქალაქეობის შემთხვევაში განცალკევებით) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების რაოდენობა (რეგისტრირებული საკადასტრო კოდების რაოდენობა) და ფართობი, უძრავი ქონების სახეების და რეგიონების მიხედვით;
3
2010-2022 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით), რუსეთის მოქალაქეების (ორმაგი მოქალაქეობის შემთხვევაში განცალკევებით) მიერ, საქართველოში უძრავი ქონების საკუთრების რეგისტრირებაზე შემოტანილი და დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა;
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი