განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
პანდემიის ფარგლებში არსებული გამოწვევების შესაბამისად, განათლების სფეროში მომუშავე პერსონალის გადამზადებასთან დაკავშირებით ჩატარებული ტრენინგების ჩამონათვალი, ტრეინინგის შინაარსის (სილაბუსის), ტრენინგის გამართვის თარიღის, ტრენინგის ხანგრძლივობის, მონაწილეთა რაოდენობის, რეგიონის და გაწეული ხარჯის მითითებით.
2
ონლიან სასწავლო პლატფორმების გამოყენების ინსტრუქციები(PDF ან WORD) როგორც მასწავლებლებისთვის ასევე მოსწავლეებისთვის. ასევე წყაროების ჩამონათვალი რომლითაც ხელმისაწვდომი იყო აღნიშნული დოკუმენტები.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - [email protected], ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი