განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის ვალდებულებების განხორციელების შესახებ ინფორმაცია სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის მიზნით, კერძოდ:
1
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 3.1 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
2
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 3.2 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
3
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 3.3 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
4
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 3.4 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
5
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 3.5 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
6
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 4.1 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
7
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 4.2 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
8
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 4.3 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
9
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 4.4 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
10
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 4.5 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
11
საჯარო მმართველობის სამოქმედო გეგმის 4.7 ამოცანასთან და შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით:
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი