განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის პირველ ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია ვენეციის კომისიის 2018 წლის 17 დეკემბრის რეკომენდაციებთან პროკურატურის კოლეგიური ორგანოების როლი/ფუნქციების შესაბამისობის შესახებ. - ინფორმაცია GRECO და OECD/ACN-ის მეოთხე რაუნდის რეკომენდაციების/მოთხოვნების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებულია პროკურატურის სისტემაში თანამშრომლების აყვანისა და დაწინაურების პროცედურებში. - ინფორმაცია პროკურორთა შეფასების სისტემაში ჩართული პროკურორებისა და გამომძიებლების რაოდენობის შეს
2
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეორე ამოცანასთან და აქტივობებთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე (გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა და მათი შესრულების მაჩვენებელი). - ინფორმაცია ტრეფიკინგთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე (სსკ მუხლების მითითებით). - ინფორმაცია ტრეფიკინგის დანაშაულზე მომუშავე პროკურორების
3
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მესამე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე (სსკ მუხლების მითითებით). - ინფორმაცია ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სპეციალიზებული პროკურორების რაოდენობისა და მათი დატვირთულობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის შემთხვევებზე საზოგადოე
4
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეოთხე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების რაოდენობის და ალტერნატიული ღონისძიებების (განრიდება, მედიაცია და ა.შ.) გამოყენების შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ განრიდების გამოყენების მიზნით სასამართლოს მიერ პროკურატურაში მიბრუნებულ საქმეთა რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია არასრულწლოვანთა მართლ
5
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეხუთე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურის წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე, რომელთა ფარგლებში სხვა ქვეყანასთან გაგზავნილი იქნა შუამდგომლობა სამართლებრივ დახმარებაზე და შუამდგომლობების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. - ინფორმაცია იმ ქვეყნების რაოდენობის შესახებ, რომელთაც გაეწიათ დახმარება სისხლის სამართლის საქმეებზე საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში 2017-2021 წლებში ცალ-ცალ
6
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეექვსე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე პროკურატურაში მომუშავე პროკურორების, გამომძიებლებისა და სტაჟიორების რაოდენობის შესახებ და ინფორმაცია იმ პროკურორების, გამომძიებლებისა და სტაჟიორების რაოდენობის შესახებ, რომლებიც ამავე პერიოდში გადამზადდნენ სამართლებრივი წერის საკითხებში. - ინფორმაცია 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე პროკურატურის სისტემის მენეჯერთა და მათ მოადგილეთა სრული რაოდენობის შესახებ და ინფორმაცია პროკურატურის სისტემის იმ
7
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეშვიდე ამოცანასთან დაკავშირებით: - არსებობის შემთხვევაში, ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ, რომელიც ენდობა პროკურატურას. - ინფორმაცია პროკურატურიდან კადრების გადინების მაჩვენებლის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია პროკურატურის მიერ ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლებრივ დავებში დახარჯული თანხის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - მედიის ინტერესის დაკმაყოფილების მონიტორინგის მეთოდოლოგია და მონიტორინგის დოკუმენტი ან მისი მოკლე აღწერა
8
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მერვე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით ყველა რაიონული პროკურატურის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე პროკურატურის მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, მათი რაოდენობა. - პროკურატურის ადგილობრივი საბჭოების მუშაობის ამსახველი 2017-2021 წლების ანგარიშები ან მისი მოკლე აღწერა - ხარვეზები, მიგნებები, რეკომენდაციები. -
9
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეცხრე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია პროკურატურიდან თანამშრომელთა გადინების რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია პროკურატურის თანამშრომელთა და ყოფილ თანამშრომელთა მიერ პროკურატურის წინააღმდეგ წარმოებული შრომითი დავების რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია პროკურატურის თანამშრომელთა წახალისების შესახებ (წახალისებული თანამშრომლების რაოდენობები, წახალისების ღონისძიებები) 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია
10
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეათე ამოცანასთან დაკავშირებით: - ინფორმაცია პროკურატურის თანამშრომელთა სრული რაოდენობის (მენეჯერები და არამენეჯერები) შესახებ და იმ თანამშრომელთა (მენეჯერები და არამენეჯერები) რაოდენობის შესახებ, რომლებმაც გაიარეს მათთვის რელევანტური პროფესიული მომზადება 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - ინფორმაცია პროკურატურის მიერ განხორციელებული სისხლისსამართლებრივი დევნის რაოდენობის შესახებ 2017-2021 წლებში ცალ-ცალკე. - იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების წინააღმდეგ
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი