განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2019 წელს რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ონკო ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსების მოთხოვნით შემოსული თითოეული განცხადების მიხედვით (ცალ-ცალკე) მოთხოვნილი და დაკმაყოფილებული თანხების ჩამონათვალი, დაფინანსების მომთხოვნის სოციალური სტატუსის და ასაკობრივი ჯგუფის მითითებით
2
2019 წელს რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ონკოლოგიურ დაავადებათა არაქირურგიული მკურნალობის დაფინანსების მოთხოვნით (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია) შემოსული თითოეული განცხადების მიხედვით (ცალ-ცალკე) მოთხოვნილი და დაკმაყოფილებული თანხების ჩამონათვალი, დაფინანსების მომთხოვნის სოციალური სტატუსის და ასაკობრივი ჯგუფის მითითებით
3
2019 წელს რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ქიმიოთერაპიისათვის საჭირო მედიკამენტებზე თითოეული განცხადების მიხედვით (ცალ-ცალკე) მოთხოვნილი და დაკმაყოფილებული თანხების ჩამონათვალი, მედიკამენტის სახეობის, დაფინანსების მომთხოვნის სოციალური სტატუსის და ასაკობრივი ჯგუფის მითითებით
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი