მიღებული პასუხები

სრულყოფილი
არასრულყოფილი
უპასუხო
უარი
სამინისტრო
254
124
109
10
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)
1049
356
263
40
დამოუკიდებელი უწყება
530
114
80
28
მერია
871
157
596
2
საკრებულო
638
132
343
0
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
96
20
21
1
სასამართლო სისტემა
6
3
2
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
136
4
2
0
ცენტრალური
77
6
42
2
სხვა
60
16
19
0
სახელმწიფო შპს, ააიპ
2
0
8
0