განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2020 წელს და 2021 წლის პირველ კვარტალში (ცალ-ცალკე) გამოყოფილი და ათვისებული საგარეო კრედიტების ოდენობა სექტორების (ბიუჯეტის მხარდაჭერა, საგადასახდელო ბალანსის მხარდაჭერა, ჯანდაცვა, ენერგეტიკა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა და სხვა) მიხედვით;
2
2020 წელს და 2021 წლის პირველ კვარტალში (ცალ-ცალკე) ჯანდაცვის სექტორის მიმართულებით ათვისებული საგარეო კრედიტების ფარგლებში განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი (თითოეული პროექტის დაგეგმილი და ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის და პროექტის განმახორციელებელი უწყების მითითებით);
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი