განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
კომისიის საქმიანობის წესის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, 2020 წელს რამდენ უფლებამოსილ პირს გაეგზავნა მიმართვა კომუნისტური ტოტალიტალური და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი სიმბოლიკის, ძეგლების, ბარელიეფების, წარწერების, სახელწოდებების აღმოფხვრის მიზნით.
2
იმ უფლებამოსილი პირების სია რომელთაც, კომისიის საქმიანობის წესის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, 2017-2020 წლებში (ცალ-ცალკე) გაეგზავნათ მიმართვა კომუნისტური ტოტალიტალური და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი სიმბოლიკის, ძეგლების, ბარელიეფების, წარწერების, სახელწოდებების აღმოფხვრის მიზნით (დარღვევის შინაარსის მითითებით).
3
იმ სახელწოდებების ჩამონათვალი, რომლის აღმოფხვრის მიზნითაც, კომისიის საქმიანობის წესის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, 2017-2020 წლებში (ცალ-ცალკე) გაეგზავნათ მიმართვა უფლებამოსილ პირებს.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი