განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
სულ ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ განხილული შუამდგომლობების რაოდენობა რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მიხედვით, ჩაშლილად;
2
სტატისტიკური მონაცემები თითოეული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მიხედვით, საქმის შედეგის მითითებით, მათ შორის, რამდენი შუამდგომლობა შეეხებოდა გადაუდებელი აუცილებლობით ჩატარებულ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებას და რამდენი ცნო სასამართლომ კანონიერად, წლების მიხედვით ჩაშლილად (კერძოდ, თითოეულ სასამართლოში თითოეულ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებაზე შემოსული შუამდგომლობის რიცხვი, რამდენი დაკმაყოფილდა, რამდენს უარი ეთქვა, მათ შორის, რამდენი შეეხებოდა ფარული საგამოძიებო მო
3
სტატისტიკური მონაცემები სულ რაიონული(საქალაქო) სასამართლოების მიერ განხილული თითოეული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ, ასევე გადაუდებელი აუცილებლობით ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად ცნობის შესახებ შუამდგომლობების რაოდენობა დანაშაულის კვალიფიკაციის მიხედვით საქმის შედეგის მითითებით, წლების მიხედვით ჩაშლილად (თითოეულ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებაზე რამდენი შუამდგომლობა შემოვიდა, რამდენი დაკმაყოფილდა, რამდენს უარი ეთქვა, მათ შორის, რამდენი შუამდგომლობა შეეხება ვადის გაგრძელ
4
სტატისტიკური მონაცემები სასამართლოს მიერ განხილული თითოეული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ (სატელეფონო მიყურადება, ფარული ვიდეო ან/და აუდიო ჩაწერა და ა.შ), ასევე გადაუდებელი აუცილებლობით ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად ცნობის შესახებ შუამდგომლობების რაოდენობა დანაშაულის კვალიფიკაციის მიხედვით თითოეულ სასამართლოში (მაგალითად, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ა.შ) საქმის შედეგის მითითებით, წლების მიხედვით ჩაშლილად (თითოეულ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებაზე რამდენი შუამდგომლობა შ
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი