განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3221 და 3222 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირთა საერთო რაოდენობა, ჩაშლილი ფიზიკურ პირთა მოქალაქეობის და დანაშაულის მუხლის მიხედვით;
2
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3221 და 3222 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულებზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებულ პირთა საერთო რაოდენობა, ჩაშლილი მათი მოქალაქეობის მიხედვით;
3
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3221 და 3222 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის ჩადენისთვის წარმოებული სისხლის სამართლებრივი დევნის საერთო რაოდენობა. კერძოდ, რამდენ შემთხვევაზე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, რამდენი მათგანი შეწყდა, და რამდენზე მიმდინარებს;
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი