განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 4210 და 4211 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის გამოწერილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების/საჯარიმო ქვითრების შემდეგი მონაცემები: 1. პასუხისმგებლობის საფუძველი (4210 ან 4211); 2. სამართალდარღვევის დაფიქსირების დრო (რიცხვი/თვე/წელი); 3. სამართალდარღვევის ჩადენის გეოგრაფიული მონაცემი (ქალაქი, რაიონი, სოფელი ან სხვა მონაცემი რითიც შესაძლებელი იქნება სამართალდარღვევის
2
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 4210 და 4211 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის გამოწერილი ჯარიმების აღსრულების თაობაზე. დაზუსტება „ა“ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით: თუ სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების მოდული არ იძლევა მითითებული მონაცემების გენერირებს საშუალებას, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ, იდენტიფიცირებული სამართალდარღვევების თითოეულ შემთხვევასთან დაკავშირებით შექმნილი გადაუმუშავებელი მონაცე
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი