განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში არ იძებნება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამარტივებული შესყიდვები შემდეგი კოდებით: CMR200058100, CMR200058116, CMR200058129, CMR200058585, CMR200058590, CMR200060805, CMR200052704, CMR200052703, CMR200052698, CMR200068483, CMR200068572, CMR200068578, CMR200058100, CMR200058116, CMR200058129, CMR200058585, CMR200058590, CMR200060805, CMR200058092, CMR200060668, CMR200059935, CMR200063624, CMR200055939, CMR200060658, CMR200060
2
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია: 1) სამართლებრივი დოკუმენტები, შესაბამისი მუხლების მითითებით, რომელთა საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის CMR მოდულში.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი