განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2013-2019 წლებში (ცალ-ცალკე, წლების მიხედვით) საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში /კოლეჯებში ჩარიცხული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები სასწავლო დაწესებულებების, სასწავლო საფეხურების და ფაკულტეტების მიხედვით; მათ შორის, გთხოვთ მიუთითოთ რამდენ მათგანს დაუფინანსდა სახელმწიფო მიერ სწავლის საფასური და რა საერთო თანხის ოდენობით;
2
2013-2019 წლებში (ცალ-ცალკე, წლების მიხედვით) საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში /კოლეჯებში ჩარიცხული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკური მონაცემები, სტატუსის შეჩერების მიზეზების მიხედვით;
3
2013-2019 წლებში (ცალ-ცალკე, წლების მიხედვით) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლების რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს უცხოეთში გაცვლითი სასწავლო პროგრამით, უმაღლესი სასწავლებლის, სასწავლო საფეხურის და ფაკულტეტის მითითებით.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი