განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
Covid-19 პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით შექმნილი სათათბირო ორგანოს - უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და საქმიანობის წესის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები. სახელდობრ, სამართლებრივი აქტი ან აქტები, რომლებიც: ა. განსაზღვრავს უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობას; ბ. განსაზღვრავს უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის წესს (შეკრების, დასკვნების, წინადადებების ან სხვა სახის გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურას, კვორუმს და მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ს
2
2020 წლის პირველი ივლისის შემდგომ ამ წერილის პირველ პუნქტში იდენტიფიცირებული საბჭოს მიერ მომზადებული/მიღებული ყველა დასკვნის/წინადადებების თუ სხვაგვარი ფორმით მიღებული გადაწყვეტილების ასლი.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი