განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია: კორონავირუსის - COVID19 გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში, თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში დამონტაჟებული თერმოსკრინინგის სისტემის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
1
თერმოსკრინინგის სისტემის ალგორითმის/პროგრამული მოდულის ზოგადი აღწერილობა. ანუ რომელ პარამეტრებზე დაყრდნობით, რა ტიპის შედეგს აყენებს შესაბამისი ალგორითმი და როგორ იყენებს დაწესებულება (მომხმარებელი) ალგორითმის მიერ დაყენებულ შედეგს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
2
თერმოსკრინინგის სისტემის გამოყენების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები;
3
თერმოსკრინინგის სისტემის ფუნქციონირების პროცესში ეთიკისა და პერსონალური მონაცემების დამუშავების სტანდარტების დაცვის წესები / ინსტრუქცია.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი