განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს „საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით“, რომელიც დაფინანსებულია USAID-ის მიერ. პროექტის მიზანია, ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე საჯარო და კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასება, საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენა, საჯარო და კერძო დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებსა და ფართო საზოგადოებაში. საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის, ზოგად
1
ინიცირებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების (საკრებულოს დადგენილებები და განკარგულებები) პროექტები;
2
მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები (საკრებულოს დადგენილებები და განკარგულებები).
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი