განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის პირველ ამოცანასთან და აქტივობებთან დაკავშირებით
2
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეორე ამოცანასთან და აქტივობებთან დაკავშირებით
3
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მესამე ამოცანასთან დაკავშირებით:
4
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეოთხე ამოცანასთან დაკავშირებით
5
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეხუთე ამოცანასთან დაკავშირებით
6
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეექვსე ამოცანასთან დაკავშირებით
7
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეშვიდე ამოცანასთან დაკავშირებით:
8
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მერვე ამოცანასთან დაკავშირებით:
9
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეცხრე ამოცანასთან დაკავშირებით
10
პროკურატურის სამოქმედო გეგმის მეათე ამოცანასთან დაკავშირებით
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი