განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის/ფორმირების გადახალისების მიზნით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების ასლები.
2
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის/ფორმირების გადახალისების მიზნით ჩატარებული საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომის ოქმი და კოლეგიის ფორმირებისთვის/გადახალისებისთვის ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები. თუ ოქმიდან/კენჭისყრის შედეგებიდან არ ირკვევა კენჭისყრაში მონაწილე მოსამართლეთა ვინაობა და მათი პოზიცია, გთხოვთ ეს მონაცემი მოგვაწოდოთ დამატებით.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი