განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
სახელმწიფო ინსპეტორის სამსახურის მიერ "სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტების შესაბამისად განხორციელებული ინსპექტირების შემაჯამებელი გადაწყვეტილების ასლები. შენიშვნა: თუ მოთხოვნილი ინფორმაცია სრული სახით გაცემა იწვევს სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნებას, გთხოვთ, პროპორციულობის პრინციპის დაცვით უზრუნველყოთ შესაბამისი ინფორმაციის დაფარვა.
2
თუ არ დააკმაყოფილებთ ამ წერილის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნას, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპეტორის სამსახურის მიერ "სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტების შესაბამისად განხორციელებული ინსპექტირების თითოეული ფაქტის თაობაზე (მოთხოვნა ასევე მიემართება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ იდენტიფიცირებული ინსპექტირების ექვივალენტური უფლებამოსილებების (განხორციელებას): კერძოდ, თით
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი