განცხადება
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1
2018-2021 წლებში (ცალ-ცალკე) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის „შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე“ N 615 დადგენილებით, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში (ცალ-ცალკე დადგენილებაში მითითებული თითოეული ქვეყნის მიხედვით) დარეგისტრირებული კომპანიების მიერ საქართველოში ფილიალების დაფუძნების ამსახველი რაოდენობრივი ინფორმაცია.
2
2018-2021 წლებში (ცალ-ცალკე) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის „შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე“ N 615 დადგენილებით, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში (ცალ-ცალკე დადგენილებაში მითითებული თითოეული ქვეყნის მიხედვით) დარეგისტრირებული კომპანიების მიერ საქართველოში სამეწარმეო ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნების ამსახველი რაოდენობრივი ინფორმაცია თითოეული სამეწარმეო (სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კომანდიტური ს
3
2018-2021 წლებში (ცალ-ცალკე) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის „შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე“ N 615 დადგენილებით, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში (ცალ-ცალკე დადგენილებაში მითითებული თითოეული ქვეყნის მიხედვით) დარეგისტრირებული კომპანიების მიერ საქართველოში სამეწარმეო ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნებისას წილობრივი მონაწილეობის ამსახველი რაოდენობრივი ინფორმაცია.
4
2018-2021 წლების (ცალ-ცალკე) მიხედვით დადგენილებით განსაზღვრულ ქვეყნებში დარეგისტრირებული კომპანიების მიერ საქართველოში დარეგისტრირებულ სამეწარმეო ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებში 25 პროცენტზე ნაკლები წილობრივი მონაწილეობის შესახებ.
5
2018-2021 წლების (ცალ-ცალკე) მიხედვით დადგენილებით განსაზღვრულ ქვეყნებში დარეგისტრირებული კომპანიების მიერ საქართველოში დარეგისტრირებულ სამეწარმეო ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებში 25 პროცენტი ან მეტი წილობრივი მონაწილეობის შესახებ.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული' . 'კოდექსით დადგენილ ვადებში. საქართველოს ზოგადი' . 'ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ'. 'ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - foi@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. გაცნობებთ,' . 'რომ ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, გადაიხადოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს'. 'კანონით დადგენილი მოსაკრებელი.
პატივისცემით,
გიორგი კლდიაშვილი,
აღმასრულებელი დირექტორი