საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-212 15.11.2021 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 06.12.2021 11
FOI11/21-211 15.11.2021 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-210 15.11.2021 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 8
FOI11/21-209 15.11.2021 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-208 15.11.2021 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-207 15.11.2021 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-206 15.11.2021 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 19.11.2021 1
FOI11/21-205 15.11.2021 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.01.2022 10
FOI11/21-203 15.11.2021 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-202 15.11.2021 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.03.2022 80
FOI11/21-201 15.11.2021 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-200 15.11.2021 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 370 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-199 15.11.2021 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 17.12.2021 7
FOI11/21-198 15.11.2021 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 8
FOI11/21-197 15.11.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 2
FOI11/21-196 15.11.2021 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-195 15.11.2021 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 0
FOI11/21-194 15.11.2021 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 28.12.2021 10
FOI11/21-193 15.11.2021 განათლების საერთაშორისო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 3
FOI11/21-192 15.11.2021 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6