საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 115 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-005 18.10.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოთა მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე 1 20.12.2021 7
FOI10/21-004 18.10.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ინფორმაცია ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს ინსპექტირების თაობაზე 2 20.12.2021 7
FOI10/21-002 13.10.2021 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესახებ 6 27.10.2021 9
FOI08/21-025 10.08.2021 პროკურატურა გამოძიების შედეგების შესახებ 1 13.08.2021 2
FOI08/21-003 02.08.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საარქივო მასალის შესახებ ინფორმაცია 7 16.08.2021 8
FOI08/21-001 02.08.2021 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი აპარატის საარქივო დოკუმენტაციის შესახებ 4 12.08.2021 6
FOI06/21-018 24.06.2021 ცენტრალური საარჩევნო კომისია სარეზერვო ფონდიდან ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის გამოყოფილი თანხის ხარჯების ჩამონათვალი 1 01.07.2021 5
FOI06/21-011 22.06.2021 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობასთან დაკავშირებული ობიექტების მოვლა-შენახვაზე გაწეული ხარჯები 1 02.07.2021 8
FOI05/21-013 18.05.2021 პროკურატურა საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI05/21-010 18.05.2021 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 03.06.2021 10
FOI05/21-007 18.05.2021 კომუნიკაციების კომისია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 21.05.2021 2 პასუხის გარეშე
FOI05/21-006 18.05.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 02.06.2021 9
FOI04/21-041 28.04.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კომუნისტური ტოტალიტალური და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი სიმბოლიკების შესახებ 3 13.05.2021 1
FOI04/21-038 28.04.2021 კომუნიკაციების კომისია კომუნიკაციების კომისიის ბიუჯეტის შესახებ 7 28.05.2021 11
FOI04/21-036 21.04.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 05.05.2021 4
FOI04/21-025 20.04.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება და ჩაწერა 3 17.05.2021 9
FOI04/21-023 20.04.2021 პროკურატურა ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 3 28.04.2021 5
FOI04/21-020 12.04.2021 პროკურატურა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322*1 და 322*2 მუხლების შესახებ 3 27.04.2021 11
FOI04/21-019 12.04.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონი 3 27.05.2021 23
FOI03/21-110 23.03.2021 საპენსიო სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 10