საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 83 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI03/21-114 23.03.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 12.04.2021 10
FOI03/21-013 23.03.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახალი კორონავირუსის შესახებ მიღებული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტები 1 07.04.2021 11
FOI03/21-009 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო “სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ რეესტრში შეყვანილ პირთა რაოდენობრივი მონაცემები 1 12.04.2021 13
FOI03/21-008 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპერაციული პროცედურების (SOP) დამდგენი დოკუმენტები 1 30.03.2021 5
FOI03/21-007 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის აღსრულების თაობაზე 2 30.03.2021 5
FOI03/21-006 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის აღსრულების თაობაზე 2 07.04.2021 11
FOI03/21-005 17.03.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო Stop Covid აპლიკაციის შესახებ 3 - გადაცილება 428 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-002 22.03.2021 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სპორტული ფედერაციების დაფინანსება 19 - გადაცილება 427 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-002 15.03.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სპორტული ფედერაციების საქმიანობის შესახებ 19 22.03.2021 1 პასუხის გარეშე
FOI02/21-025 12.02.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო პანდემიის პირობებში განათლების სისტემის მდგომარეობის შესახებ 12 01.03.2021 11
FOI02/21-024 12.02.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჩხერის ცხელების ცენტრის საქმიანობის შესახებ 4 29.03.2021 26
FOI02/21-022 11.02.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 26.02.2021 10
FOI02/21-021 11.02.2021 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.03.2021 11
FOI02/21-020 11.02.2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 26.02.2021 10
FOI02/21-019 11.02.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 11.03.2021 17
FOI02/21-017 11.02.2021 ფინანსთა სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 11.03.2021 17
FOI02/21-013 11.02.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 02.03.2021 12
FOI02/21-009 11.02.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.03.2021 11
FOI02/21-008 11.02.2021 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.03.2021 11
FOI02/21-004 02.02.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტ(ებ)ის შესახებ 1 22.02.2021 14