საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI03/21-019 23.03.2021 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 12.04.2021 11
FOI03/21-018 23.03.2021 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 30.03.2021 3
FOI03/21-017 23.03.2021 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 19.04.2021 8
FOI03/21-016 23.03.2021 განათლების საერთაშორისო ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 31.03.2021 3
FOI03/21-015 23.03.2021 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 13.04.2021 12
FOI03/21-014 23.03.2021 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 12
FOI03/21-013 23.03.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახალი კორონავირუსის შესახებ მიღებული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტები 1 07.04.2021 11
FOI03/21-012 23.03.2021 პროკურატურა სისხლის სამართლის საქმეთა საერთო რაოდენობა 1 07.04.2021 11
FOI03/21-011 23.03.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ოპერაციული შტაბის საქმიანობის შესახებ 4 01.04.2021 7
FOI03/21-010 23.03.2021 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია კომენდანტის საათის დროს საჯარო სივრცეში ყოფნისა და გადაადგილების უფლების მქონე პირების შესახებ 1 01.04.2021 7
FOI03/21-009 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო “სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ რეესტრში შეყვანილ პირთა რაოდენობრივი მონაცემები 1 12.04.2021 13
FOI03/21-008 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპერაციული პროცედურების (SOP) დამდგენი დოკუმენტები 1 30.03.2021 5
FOI03/21-007 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის აღსრულების თაობაზე 2 30.03.2021 5
FOI03/21-006 23.03.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის აღსრულების თაობაზე 2 07.04.2021 11
FOI03/21-005 17.03.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო Stop Covid აპლიკაციის შესახებ 3 - გადაცილება 533 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-004 17.03.2021 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამარტივებული შესყიდვების შესახებ 2 01.04.2021 10
FOI03/21-002 22.03.2021 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სპორტული ფედერაციების დაფინანსება 19 - გადაცილება 532 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-002 15.03.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სპორტული ფედერაციების საქმიანობის შესახებ 19 22.03.2021 1 პასუხის გარეშე
FOI03/21-001 11.03.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში /კოლეჯებში ჩარიცხული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები 3 29.03.2021 11
FOI02/21-025 12.02.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო პანდემიის პირობებში განათლების სისტემის მდგომარეობის შესახებ 12 01.03.2021 11